តាមBBCផ្សាយនៅថ្ងៃ១០តុលានេះថាកុមារីរងគ្រោះអាយុ១០ដែលត្រូវគេរំលោភនោះបានផ្តល់កំណើតដល់ទារិកាម្នាក់ ហើយឪពុករបស់ទារិកានេះគឺជាឪពុកមាម្នាក់ក្នុងចំណោមឪពុកមាទាំងពីរនាក់ដែលបានចាប់រំលោភម្តាយ នាង។ ប៉ូលីសទំនងជាធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើឪពុកមាទី២នេះថាបានរំលោភនាងដែរព្រោះឆ្លងតាមការពិនិត្យ DNAបានរកឃើញថារូបគេគឺជាឪពុករបស់ទារិកានេះ។

IMG_2824

ចំណែកឪពុកមាទី១របស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការចោទប្រកាន់រួចហើយ។ គួរបញ្ជាក់ថាឪពុកមាទាំង២រូបនេះជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នា ឯកុមារីរងគ្រោះគឺជាក្មយបង្កើតរបស់គេទាំង២នាក់ដែរ៕

IMG_2825