ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ដឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីគ្រឿងគ្រៅខាងក្នុងរបស់ស្រីៗមិនចាំបាច់ស្មុកស្មាញអីទៀតទេព្រោះពេលនេះមានសារះមន្ទីរយោនីត្រូវបានគេរៀបចំបង្កើតនៅទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយ។ លោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានដឹងហើយថាមានសារះមន្ទីមួយដាក់តាំងលឹង្គបុរសនៅកោះអាយស្លិន ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានសារះមន្ទីរដាក់តាំងសរីរាង្គស្រ្តីមួយដែរហើយដែលគេប្រុងនឹងបង្កើតឡើងក្នុងទីក្រុងឡុង។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រVlogger Florenceកំពុងតែធ្វើកិច្ចការដោយញាប់ដៃញាប់ជើងបំផុត។ បើតាមផែនការនេះជាគម្រោងអចិន្ត្រៃយ៍ប្រកបដោយមហិច្ឆតាដើម្បីដាក់តាំងបង្ហាញគ្រឿងគ្រៅខាងក្នុងទាំងអស់របស់ស្រីៗ

IMG_1849