បើអ្នកមិនអាចដឹងថា គេ ឬនាងដែលជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកមានចំណុចណាលើរាងកាយដែលសាងអារម្មណ៍ផ្លូវភេទបានខ្លាំងបំផុត អ្នកគួរចាប់ផ្ដើមដោយការឱបរឹត លួងលោមពេញរាងកាយ សង្កេតមើលអារម្មណ៍របស់គូស្នេហ៍ថា បរិវេណណាជាចំណុចសម្រើបដោយសង្កេតពីឥរិយាបថតបស្នងរបស់គេ ដូចជាចង្វាក់ដកដង្ហើមដែលខុសប្រក្រតី ឬរោមដែលបះឡើងជ្រោងឡើង ហើយដើម្បីអោយច្បាស់បំផុតអ្នកអាចរំកិលដៃរបស់អ្នកទៅស្ទាបស្ទង់អវយវៈភេទរបស់គេ ឬនាងគ្រប់រយៈដែលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរចំណុចស្ទាបអង្អែលនោះថាមានអាការៈខុសប្រក្រតីអ្វីខ្លះ ? ទឹករំអិលច្រើនជាងប្រក្រតី ឬលិង្គរបស់គេងើបឡើងរឹងឬទេ ? បើអ្នកស្ទាបស្ទង់ផែនទីយុទ្ធសាស្រ្ដបានហើយចាំទុកអោយច្បាស់ថាចំណុចនោះគឺជាចំណុចរបស់គេ ឬនាងហើយ ៕

maxresdefault