ការប្រែប្រួលរបស់រាងកាយនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញឈាមនឹងហូរចេញពីអវយវៈភេទ ការគាំងរបស់លោហិតខ្មៅនឹងថយចុះធ្វើអោយអវយវៈភេទ (លិង្គ)ទន់ខ្លួន និងមានខ្នាតតូចវិញ។ សម្រាប់ស្រ្ដីភេទ គ្លីតូរីសនឹងត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមក្នុងប្រមាណ៥ទៅ១០នាទី រន្ធយោនីបន្ធូរខ្លួន មាត់ស្បូនបើកឡើងនឹងត្រឡប់ទៅរកសភាពប្រក្រតីវិញក្នុងរយៈពេល២០ទៅ៣០នាទីក្រោយពីជួបចំណុចស្រណុកស្រួលកំពូល៕

9248861