ការតបស្នងខាងផ្លូវភេទរបស់មនុស្សយើងកើតឡើងតាមធម្មជាតិអាស្រ័យដោយអរម៉ូនភេទ ក្រៅពីអរម៉ូនភេទក៏នៅមានបច្ច័យផ្សេងៗទៀតដែលមានចំណែកពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវការផ្លូវភេទដូចជា សភាពរបស់អារម្មណ៍និងចិត្ត សភាពបិរយាសកាសជុំវិញខ្លួនឬបានទទួលការជម្រុញពីវត្ថុជម្រុញទាំង៥គឺ រូប រស់ ក្លិន សម្លេង វិញ្ញាណ រួមទាំងការស្រម៉ើស្រម៉ៃខាងផ្លូវភេទសុទ្ធតែផ្ដល់ផលអោយកើតចំណង់ផ្លូវភេទឡើងទាំងអស់។ មនុស្សយើងនៅពេលកើតតម្រូវការផ្លូវភេទ ឬត្រូវជម្រុញខាងផ្លូវភេទនឹងកើតប្រព័ន្ធប្រែប្រួលក្នុងរាយកាយ២យ៉ាងគឺកើតការគាំងរបស់លោហិតខ្មៅសព្វរាងកាយ ជាពិសេអវៈយវៈភេទ និងកើតការច្របាច់ខ្លួនជាចង្វាក់របស់សាច់ដុំត្រង់អវៈយវៈភេទ និងសាច់ដុំផ្សេងៗទៀត។ ការប្រែប្រួលដែលកើតឡើងនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធប្រសាទអត្ដនោម័ត៕

couple-sex-1280