ប្រតិបត្ដិចំពោះគូស្នេហ៍របស់អ្នកយ៉ាងយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នា និងផ្ដល់កិត្ដិយសអោយគ្នា។ រឿងលើគ្រែជារឿងល្អិតល្អន់ ប្រសិនបើមិនអាចធ្វើអោយយល់ចិត្តគ្នាបានថាត្រូវការអ្វីភាគីម្ខាងទៀតអាចនឹងយល់ច្រឡំ និងអាចគិតថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីមិនបានរឿង ហើយដែលសំខាន់កុំទៅពិចារណាក្នុងរឿងដែលគូស្នេហ៍អ្នកបានធ្វើទៅហើយនោះ ទោះបីថាវាមិនបានការក៏ដោយ ត្រូវបា្រប់ទៅគូស្នេហ៍របស់អ្នកត្រឹមតែថា «លើកក្រោយគួរសាកល្បងបែបនេះមើលប្រហែលជាល្អជាង»

how-to-have-sexaul-per-month-4