អ្នកទាំងគូត្រូវរកពេលផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីមកអង្គុយជជែកគ្នាយ៉ាងបើកចំហថា ត្រូវការអ្វី ឬមិនត្រូវការអ្វី ? ពេលនៅលើគ្រែ។ អ្នកទាំងគូត្រូវនិយាយចេញមកអោយអស់ដើម្បីអោយដឹងដល់តម្រូវការរបស់ភាគីម្ខាងទៀត និងដើម្បីបង្ហើបពីតម្រូវការរបស់ខ្លួនអោយភាគីម្ខាងទៀតបានដឹង ហើយប្រសិនបើមានអ្វីដែលធ្វើបាន ឬធ្វើមិនបានក៏ត្រូវស្រុះស្រួលគ្នាអោយបាន ឬបើចង់សម្របខ្លួនទៅក្នុងផ្លូវណាក៏ត្រូវនិយាយគ្នាអោយអស់ដើម្បីនៅពេលឡើងគ្រែមិនត្រូវរវល់តែខ្មាសអៀនគ្នា។

Sexual-Women-31