សិចសម្រាប់មនុស្សមិនត្រឹមតែមនុស្សផ្ទុយភេទគ្នាមកជួបគ្នាដើម្បីមានអីៗគ្នាហើយក៏មានកូនចៅប៉ុណ្ណោះទេ តែវាត្រូវមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចនិចបន្ថែមពណ៌សម្បុរអោយល្អឡើងផងដែរ ដើម្បីអោយអ្នកមានសេចក្ដីសុខស្រណុកស្រួលលើសដើម។ ហើយដើម្បីអោយទៅជាយ៉ាងនោះបានអ្នកទាំងគូត្រូវធ្វើការយល់ដល់តម្រូវការរបស់ខ្លួនឯង និងគូស្នេហ៍។ បើអ្នកយល់ដល់តម្រូវការរបស់គូស្នេហ៍នោះអ្នកនិងគូស្នេហ៍របស់អ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកសាងសិល្បៈសិច ឬប្រសិនអ្នកចង់អោយគូស្នេហ៍សម្ដែងសេចក្ដីស្នេហា ឬសម្ដែងសិល្បៈសិនចោះអ្នកក៏ត្រូវប្រាប់គូស្នេហ៍របស់អ្នកដើម្បីអោយគេ ឬនាងបានដឹងថា អ្នកត្រូវការអ្វី ឬមិនត្រូវការអ្វី ???

women-upset