លោក Dong Xiangchen ជនជាតិ ជាកសិករនៅតំបន់Huang បានចំណាយជិត១២ឆ្នាំបានធ្វើសេះយន្តបានជោគជ័យ និងទទួលបានការសរសើរពីសំណាក់មិត្តអ្នកលេងបណ្តេញសង្គមជាច្រើនទៀតផង។

បន្ទាប់ពីចំណាយពេល១២ឆ្នាំសំរាប់រចនាលើឡើង លោក Xiangchen បាននិយាយថា ក្តីស្រម៉ៃរបស់លោកពេលនេះទទួលជោគជ័យហើយ ហើយគាត់បានធ្វើវាផ្ទាល់ដៃលោកតែម្តង។ លោកបានដាក់ឈ្មោះវាជា “Iron Horse” ហៅសេះដែក។

Iron Horse មានកំពស់ 1.2ម៉ែត្រ និងប្រវែង 1.7ម៉ែត្រ ទម្ងន់ជាង100គីឡូ។ លោក Xiangchen ធ្វើវាឡើងដោយប្រើកាកសំណល់អេតចាយ៕

horse_carriage2

horse_carriage

horse_carriage3

horse_carriage6

horse_carriage7