បទអត្ថាធិបាយដោយ Allen Myers របាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវ របស់អង្គការ Global Witness ស្តីពីគ្រួសារ របស់ ហ៊ុន សែន ៖

2fecf121c9c8d2fddb10a5d5c127a08f 306 307 308 309 310