គួរឱ្យសង្វេគណាស់សម្លាញ់ ហ្អែងខំស្រែកឱ្យគេជួយតែគ្មានអ្នកណាគេជួយហ្អែង ពីតូចដល់ធំហ្អែងមិនដែលចេះ…

236

គួរឱ្យសង្វេគណាស់សម្លាញ់ ហ្អែងខំស្រែកឱ្យគេជួយតែគ្មានអ្នកណាគេជួយហ្អែង ពីតូចដល់ធំហ្អែងមិនដែលចេះ…

VDO