ប្រធានសហព័ន្ធប្រដាល់ឡាវ ថា សមាគមម៉ឺយថៃ គ្មានសិទ្ធិហាមឃាត់ប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួត «គុនខ្មែរ»

128

ប្រធានសហព័ន្ធប្រដាល់ឡាវ ថា សមាគមម៉ឺយថៃ គ្មានសិទ្ធិហាមឃាត់ប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួត «គុនខ្មែរ»

VDO