គ្រូ​​ទ​ទួ​ល​យ​ក​មិ​​​ន​បា​​ន​ទេ​ប្អូន ​ជា​សិ​​​ស្ស​ពូកែ​​ ​ចិ​ត្ត​ល្អ អ​ង្គុ​យ​ទ​ល់​មុ​ខ​អ្ន​ក​គ្រូ​រា​ល់​ថ្ងៃ ម្តេច​ទៅ​​ជាបែ​ប​នេះ​…​(មានវីដេអូ)

5754

គ្រូ​​ទ​ទួ​ល​យ​ក​មិ​​​ន​បា​​ន​ទេ​ប្អូន ​ជា​សិ​​​ស្ស​ពូកែ​​ ​ចិ​ត្ត​ល្អ អ​ង្គុ​យ​ទ​ល់​មុ​ខ​អ្ន​ក​គ្រូ​រា​ល់​ថ្ងៃ ម្តេច​ទៅ​​ជាបែ​ប​នេះ​…​(មានវីដេអូ)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រូ​​ទ​ទួ​ល​យ​ក​មិ​​​ន​បា​​ន​ទេ​ប្អូន ​ជា​សិ​​​ស្ស​ពូកែ​​ ​ចិ​ត្ត​ល្អ អ​ង្គុ​យ​ទ​ល់​មុ​ខ​អ្ន​ក​គ្រូ​រា​ល់​ថ្ងៃ ម្តេច​ទៅ​​ជាបែ​ប​នេះ​…​(មានវីដេអូ)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រូ​​ទ​ទួ​ល​យ​ក​មិ​​​ន​បា​​ន​ទេ​ប្អូន ​ជា​សិ​​​ស្ស​ពូកែ​​ ​ចិ​ត្ត​ល្អ អ​ង្គុ​យ​ទ​ល់​មុ​ខ​អ្ន​ក​គ្រូ​រា​ល់​ថ្ងៃ ម្តេច​ទៅ​​ជាបែ​ប​នេះ​…​(មានវីដេអូ)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

VDO គ្រូ​​ទ​ទួ​ល​យ​ក​មិ​​​ន​បា​​ន​ទេ​ប្អូន ​ជា​សិ​​​ស្ស​ពូកែ​​ ​ចិ​ត្ត​ល្អ អ​ង្គុ​យ​ទ​ល់​មុ​ខ​អ្ន​ក​គ្រូ​រា​ល់​ថ្ងៃ ម្តេច​ទៅ​​ជាបែ​ប​នេះ​…​(មានវីដេអូ)