លោកយាយរស់នៅខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាច សែនវេទនា អង្គុយពិសារបាយជាមួយអំបិល ក្នុងខ្ទមលិចទឹក កម្សត់ណាស់…(មានវិដេអូ)

223

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ យោងតាម គណនី មូនិធិ ផន ផល្លា បានបង្ហោះពីវិដេអូលោកយាយចាស់ជរាម្នាក់ រស់នៅយ៉ាងលំបាក មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ លោកយាយរស់ក្នុងខ្ទមដែលលិចទឹកតែម្នាក់ឯង កម្សត់ណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញបែបនេះអាសូរលោកយាយ រស់នៅក្នុងខ្ទមដ៏កម្សត់លិចទឹក ចាស់ជរា ខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចឃ្លានអត់ខ្សត់ គ្មានទីពឹងឡើយ។ គាត់រស់នៅសែនវេទនា​ បើសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានចិត្តចង់ជួយគាត់ អាចទាក់ទងទៅកាន់ លោក ផន ផល្លាបាន ហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូន ជួយស៊ែឲ្យដល់ជនសប្បុរសធម៌ផង។(សូមអរគុណ)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពនិងវិដេអូខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​