ចាំមើលភាគបន្ត ​!​ ​ពូ​ច​ក់​ ​​​​​រួ​ច​​​ពី​​​កា​រ​​ចោ​ទ​​ប្រ​កា​ន់​,​ ​អ្ន​ក​នា​ង​ ​ទ្រិ​ញ ​ផ​ល្លា​ ​សួ​រ​​​ថា​ ​ស្អ​ប់​​​អូន​​​ហើ​យ​​​មែ​ន​​​ទេ​​​ព្រលឹ​ង​ ​រួ​ច​​​ប​ញ្ជា​ក់​​​ជំហ​រ​​​ថា​…​(​មា​ន​វី​ដេ​អូ)​

360

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប​ង​ប្អូ​ន​​ប្រា​ក​ដ​ជា​ជ្រា​ប​រួ​ច​ម​ក​ហើ​យ​ ​រឿ​ង​ជំ​ទា​ស់​គ្រួ​សា​រ​រ​ប​ស់​​​ ​A​d​m​i​n​ជី​ង​ច​ក់​និង​ភ​រិយា អ្នកលក់ឡេអនឡាញ ផល្លា ក្លាយជាប្រធានបទគេឯងវែកញែកខ្លាំង ​លើ​ប​ណ្តា​ញ​ស​ង្គ​ម​ ​កា​ល​ពី​ប៉ុ​ន្មា​ន​ថ្ងៃ​មុ​ន​នេះ​ ​ដោយ​ភា​គ​ច្រើ​ន​ ​គេ​ឃើ​ញ​មា​ន​តែ​ភា​គីខា​ង​ភ​រិ​យា​ប៉ុ​ណ្ណោះ​ ​ដែ​ល​ហា​ក់​ស​កម្ម​ខ្លាំ​ង​ រ​ហូ​ត​ដ​ល់​មា​ន​ ​កា​រ​ធ្វើ​ស​ន្និ​សី​ទ​កា​សែត​ថែ​ម​ទៀ​តផង​។

​យ៉ា​ង​ណា​មិ​ញ​ ក្រ​ឡេ​ក​ទៅ​មើ​ល​ភា​គី​ខា​ង​ ​Adm​i​n​ជីងចក់វិញ ក្រោយឃើញ អ្នកនាង ផល្លា ត្រូវរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ហើ​យ​ស្ងប់ស្ងាត់ ផ្អា​កមិនសូវបង្ហោះសារលើបណ្តាញសង្គម ដូចមុន ស្រាប់តែរូបលោក ថ្មីៗនេះ បោះ​សម្តី​យ៉ាងចិត្ត​ត្រជា​ក់ ឌឺដ.ងទៅភរិយា ​យ៉ាងដូច្នេះ​ថា​ ៖

«ប្រពន្ធបងលំបាកហើយ យប់ម៉ោង៣Live ម៉ោង៧ ធ្វើ​សន្និសីទ​កាសែត ម៉ោង៩រត់ទៅប្ដឹ,ងទៀត។ បងអាណិតអូនណាស់បេះដូង​PL»។ លើសពីនេះ នៅពេលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅ​អាវុធហត្ថ តាម​បណ្ដឹងភរិយា ហើយមិនឃើញនាងមកនោះ ពូចក់ ក៏បានបង្ហោះសារផ្ញើជូនភរិយាម៉ាអែម។

ពូចក់ បានបង្ហោះសារនៅរសៀលថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា នេះថា «ប្រពន្ធសំលាញ់បងចាំអូននៅអាវុធហត្តក្រុង មកលឿន បងចាំ! បងបំភ្លឺរួចហើយតាមការចោ,ទរបស់អូន! លឿនមកអូនគេចាំគ្រប់គ្នា ទិញបាយបងញាំផង My Love »។

ដោយឡែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមទីកតុកអ្នកនាង ទ្រិញ ផល្លា វិញ បានបង្ហោះវីដេអូ ដោយដាក់អក្សរពីលើថា «ស្អប់អូនហើយមែនទេព្រលឹង» ធ្វើឲ្យហ្វេនៗឃើញហើយចង់ដាច់ផ្ងារ ព្រោះតែតាមដានពួកគេចង់ដាច់បាយដាច់ទឹកចុងក្រោយ ពួកគេ ហាក់បង្ហាញសញ្ញាត្រូវគ្នាវិញដដែល។

ទោះយ៉ាងណា នាងបានដាក់Captionទាំងទឹកភ្នែក ហាក់មិនអាចត្រឡប់ក្រោយថា «អូនមិនអាក្រក់ដូចពាក្យបងចោ,ទទេ អូនមិនអាចរស់ជាមួយបង ដោយទ្រាំឲ្យបងប្រើហិ,ង្សាមកលើអូនតាមចិត្តបាននោះទេ ចឹងអូនមានតែធ្វើតាមច្បាប់ហើយ (ឈឺចាប់)»៕ សូមទស្សនាវីដេអូ ខាងក្រោម ៖