ដំណឹងក្តៅៗ!! វៀតណាម កំពុងជួបរលកកម្ដៅ សីតុណ្ហភាពតំបន់ខ្លះ ឡើងលើស…

152

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Mai Van Khiem នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការព្យាករណ៍ធនធានជលសាស្ត្រ និងឧតុនិយមវៀតណាមបាននិយាយថា នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា នេះតំបន់ភាគខាងជើង និងភាគកណ្តាលអាចមានសីតុណ្ហភាពឡើងដល់ ៣៦ ដល់ ៣៨ អង្សារសេ ។

បច្ចុប្បន្នអាកាសធាតុក្តៅបានបន្តនៅតំបន់ភាគខាងជើង ខណៈសីតុណ្ហភាព​អាច​ឡើង​ដល់​ពី ៣៥ ទៅ ៣៨ អង្សារសេ និងលើស ពី ៣៨ អង្សារសេនៅ​តំបន់​ភាគ​កណ្តាល ​ចាប់​ពី​ខេត្ត Thanh Hoa ទៅ​ខេត្ត Phu Yen ។

លោក Khiem បានឲ្យដឹងថា រលក​កម្តៅ​នឹង​បន្ត​កើតមាន​នៅ​ភាគ​ខាងជើង​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ២១ មិថុនា ហើយ​នឹង​ថយ​ចុះ​ជា​បណ្តើរៗ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២ មិថុនា ប៉ុន្តែនៅ​តំបន់​ភាគកណ្តាល​នឹង​បន្ត​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២២ ដល់ ​២៣ មិថុនា ទើបធូរស្រាល ។

លោក Khiem បន្ថែមថា ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រលកកម្ដៅនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះទំនងជាមិនធ្ងន់ធ្ងរ ឬយូរដូចឆ្នាំ ២០២១ នោះទេ ពោលសីតុណ្ហភាពនៅភាគខាងជើងនាខែកក្កដានេះនឹងប្រហាក់ប្រហែលឆ្នាំមុនៗ ប៉ុន្តែអាចខ្ពស់ជាង ០.៥ ដឺក្រេក្នុងខែសីហាដល់ខែកញ្ញា និងទាបជាង ០.៥ ដឺក្រេក្នុងអំឡុងខែតុលាដល់ខែធ្នូ ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ សីតុណ្ហភាពនៅតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្តាល និងតំបន់ភាគខាងត្បូងនឹងកើនឡើងប្រហែល ០.៥ ដឺក្រេ ខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគក្នុងអំឡុងខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញា និងប្រហាក់ប្រហែលជាមធ្យមក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ ២០២២ នេះ ៕