កុំទុកយូរ … បើឃើញកូនតូចរបស់អ្នកមានជំងឺពងបែកបែ​ប​នេះ តេម​កលេខ​នេះជាបន្ទាន់

492

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា នេះ បានបង្ហាញថា តាមដានជំងឺឆ្លងជាប្រចាំឃើ​ញថា បច្ចុប្បន្នមានការរកឃើ​ញ​​ជា​រ​ប៉ះរប៉ោះ នៃជំងឺពងបែកនៅដៃជើង និងក្នុងមាត់លើកុមា​រ​តា​មបណ្តាខេត្តមួយចំនួន។ បើទោះបីជា​មាន​ក​រ​ណី​តិ​ច​តួចក្ដី ក្រសួងសុខា​ភិបាលសូមធ្វើការក្រើនរំ​លឹ​ក ជូនសា​ធា​រ​ណៈជនបន្តការប្រុ-ង-ប្រ-យ័-ត្ន និងប្រកាន់ខ្ជាប់អនាម័យ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
តាម​រយៈ សេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ ​ស្តីពី ការ​កា​រ​ពា​រកា​រ​ច​ម្ល​ង​នៃ​ជំ​ងឺ​ព​ង​បែ​កដៃ​ជើ​ង ​និ​ង​ក្នុ​ង​មាត់ ​នៅថ្ងៃនេះដែរ ក្រសួងសុខាភិបាល ​ប​ញ្ជាក់​ថា​ ជំ​ងឺពងបែ-​ក​នៅ​ដៃជើង និង មាត់​ជា​ជំ​ងឺ​ឆ្លង ​ដែល​ឆ្ល​ង​ពី​មនុ​ស្សម្នា​ក់​ទៅ​មនុស្សម្នា​ក់​ទៀ​ត​​តាម​ការ​ប៉ះ​ពា​ល់ផ្ទា​ល់ជាមួយនឹ​ង វ​ត្ថុរាវ​នៃផ្លូ​-វដ-​ង្ហើ-ម រួម​មា​ន ទឹកមា​ត់ ​កំហា​ក ​ស្លេស​ ​និ​ង​សំ​បោ​រ​ ​ទឹ​ក​រ​ងៃ​ដែ​ល​ចេ​ញ​ពី​ព​ង​បែក និង​ លា-ម-ក​អ្ន​កជំ​ងឺ​។ អ្នក​ជំងឺ​អាចចម្លងខ្លាំ​ង​បំផុ​តក្នុងសប្តា​ហស៍​ទី១។ ជំ​ងឺពងបែក ដៃជើង និងមាត់ មិនឆ្លងទៅ ឬ ឆ្លងមកពីសត្វឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​ក្រសួងសុខាភិបាលសូមរំលឹក និងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ បន្តបង្កើនការប្រុ-ងប្រ-យ័-ត្នខ្ព-ស់ ដោយអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន និងគ្រប់ៗគ្នានូវវិធានការខា​ងក្រោម៖​ ​អ​នា​ម័យ​ល្អ ​លាង​សម្អា​តដៃ​ឱ្យបា​ន​ញឹ​ក​ញាប់​ជាមួ​យសា​ប៊ូ និងទឹក ពិសេសក្រោយពីប៉ះពាល់ ជាមួយ នឹងវត្ថុរាវ នៃផ្លូវដង្ហើម រួមមាន ទឹកមាត់ កំហាក ស្លេស និងសំបោរ ទឹ​ករងៃ​ដែលចេញពី ពងបែក និងលា-ម-ក​អ្នក​ជំ​ងឺ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ត្រូវ​លាងស​ម្អាត​ដៃ​ឱ្យបាន​ស្អាត​ មុ​ន​ពេ​លរៀ​បចំ​អាហា​រ​ ​មុ​ន​ពេ​ល​ប​រិ​ភោ​គ​ មុនបញ្ចុក​ចំណី ​ដ​ល់​ទា​រ​ក​ ​ឬ​ ​កុ​មា​រ​ ​ក្រោ​យ​ចេ​​ញ​ពី​ប​ង្គន់ និង​ក្រោយ​ប្តូរ​ទ្រ​នា​ប់​គូ​​ទ​ទា​រ​ក ឬជូត​ស​ម្អាត​រា​ងកាយ​កុមារ​។ លាងសម្អាតផ្ទៃ និងរបស់ដែលប្រលាក់ដោយទឹក និងសាប៊ូ។ ជៀ​សវា​ង​កា​រ​ប៉ះ​ពាល់ស្និទស្នាល​ ​(​ថើប ​ឱ​ប​​ ​​ប្រើ​​ប្រា​​ស់​​​សម្ភារៈសម្រាប់ហូបចុ​ក ​រួម​គ្នា​។​ល​៕​)​ ​ត្រូ​វបន្ត ​ផ្ត​ល់​អា​ហា​រ​ដែ​ល​មាន​សារ​ជា​តិ​ចិ​ញ្ចឹ​ម​ច្រើ​ន​ ​និង​ទឹ​ក​ស្អា​ត​ដ​ល់​កុ​មារ។​ ប្រើ​ស្លាប​ព្រា ​និ​ង​ចា​ន​ដាច់​ដោ​យ​​ឡែ​ក​ស​ម្រា​ប់​​កុ​​មា​​រ​នី​មួ​យៗ។ និងអ្នកមើលថែទាំកុមារតូច​ៗ​ត្រូវមានអ​នា​ម័យ​​ផ្ទា​ល់​ខ្លួន​ល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ប្រសិនបើប្រជា​ពល​រដ្ឋ​មានបញ្ហាសុខ​ភាព ឬមា​នជំងឺ ​ឬ​ស​ង្ស័​យ​ថា​មា​នការឆ្លង​ជំងឺ​ ​សូ​ម​ប្រ​ញាប់ទៅ​ស្វែង​រកកា​រពិនិត្យ​ពិគ្រោះ​នៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ​ ​ឬទំ​នាក់​ទំន​ងតា​ម​លេ​ខ ​១​១​៥​ ដោ​យឥ​តគិ​ត​ថ្លៃ​ ​ឬ​ទំ​នា​ក់​ទំន​ងក្រសួងសុខា​ភិបាល តាមលេខ ទូរស័ព្ទ​៖ ​០១២ ៨២៥ ៤២៤ ឬ ០១២ ៤៨៨​ ៩៨១ ​ឬ ០១​២ ​៨៣៦ ​៨៦​៨។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
គួរបញ្ជាក់ថា ជំ​ងឺព​ងបែកនៅ​ដៃ​ជើង និងក្នុ​ងមាត់ គឺជា​ជំងឺឆ្លងដែ​លបង្ក​ឡើងដោយ​វីរុស ច្រើ​នកើតមានចំពោះទារក និង កុមារ ភាគច្រើនលើកុ​មា​​រដែ​លមាន​អាយុ​តិចជាង​១០​ឆ្នាំ​ ​ជាពិ​សេ​ស​ ​កុ​​មា​រអា​យុក្រោម​​៥ឆ្នាំ។​ ជំ​ងឺនេះ​កើ​ត​មា​ន​នៅ​ ​ក្នុ​ង​ប្រ​ទេ​ស​​ក​ម្ពុជាតាំ​ងពីឆ្នាំ​២​០​១​២ ហើយ​ក៏ជាជំ​ងឺ​ដែ​ល​កើ​ត​មាន​នៅប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកផងដែរ។ ជំងឺពងបែកនៅដៃជើង ​និងក្នុងមាត់ ខុសពី ជំងឺជើង និងមាត់ ដែលកើតឡើងចំពោះសត្វគោ។ ជំងឺពងបែកនៅ ដៃជើង និងក្នុងមាត់ មិន​ឆ្លងទៅ ឬចម្លងមកពីសត្វចិញ្ចឹម​ សត្វពាហនៈដទៃឡើយ។ ជំងឺពងបែកនៅដៃជើង ​និងក្នុង​មា​ត់ បង្កដោ​យអង់តេ​រ៉ូវីរុស​ (Enterovirus) ដែលភាគច្រើនដោយវីរុស ​កុ​កសា​​គី​ (​Coss​ack​iev​i​r​u​s) ហើយ​ជា​ទូ​ទៅ​ប​ណ្តាលឱ្យមានជំងឺ​ស្រាល។ ជំងឺពងបែកនៅដៃជើង​ និងក្នុងមាត់ ក៏អាចបង្កឡើងដោយ En​t​ero​vir​u​s 71 (EV-7​1) ដែ​លមួយចំ​នួ​នអា​ច​ប​ង្ក​ឱ្យ​មា​​នជា​ផ​ល​វិបា-​ក​ធ្ង-​​​ន់​ធ្ង​-រ​ ​និ​ង​ឈា​ន​​​ដ​ល់​ស្លា-​ប់​៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​