រំភើបណាស់! នៅថ្ងៃនេះ គ្រូតឿ និងក្រុមការងារ ជួបឧកញ៉ា សម្បត្តិ ហើយក៏ទទួលថវិកាដែរ ឧកញ៉ា និយាយបែបនេះថា…

6417

រំភើបណាស់! នៅថ្ងៃនេះ គ្រូតឿ និងក្រុមការងារ ជួបឧកញ៉ា សម្បត្តិ ហើយក៏ទទួលថវិកាដែរ ឧកញ៉ា និយាយបែបនេះថា…

VDO រំភើបណាស់! នៅថ្ងៃនេះ គ្រូតឿ និងក្រុមការងារ ជួបឧកញ៉ា សម្បត្តិ ហើយក៏ទទួលថវិកាដែរ ឧកញ៉ា និយាយបែបនេះថា…