កុំចេះតែហ៊ាន! ក្រសួង ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​​ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ​លក់​លើស​តម្លៃ​កំណត់ដោយត្រូវរងពិន័យបែបនេះ

8636

កុំចេះតែហ៊ាន!ក្រសួង ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​​ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ​លក់​លើស​តម្លៃ​កំណត់ដោយត្រូវរងពិន័យបែបនេះ

VDO កុំចេះតែហ៊ាន!ក្រសួង ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​​ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ​លក់​លើស​តម្លៃ​កំណត់ដោយត្រូវរងពិន័យបែបនេះ