លោក Zelensky ថា​ ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់លាននាក់ ដាច់ស្បៀងដោយសារ ការឡោមព័ទ្ធរបស់រុស្សុី គឺជាអំពើភេរវកម្ម

760

លោក Zelensky ថា​ ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់លាននាក់ ដាច់ស្បៀងដោយសារ ការឡោមព័ទ្ធរបស់រុស្សុី គឺជាអំពើភេរវកម្ម

VDO លោក Zelensky ថា​ ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់លាននាក់ ដាច់ស្បៀងដោយសារ ការឡោមព័ទ្ធរបស់រុស្សុី គឺជាអំពើភេរវកម្ម