អា​មេ​រិ​ក​បដិសេធ​សំណើ​ប៉ូ​ឡូញ​​ដែល​ចង់​បញ្ជូន​យន្តហោះ​ចម្បាំង​​ឱ្យ​អ៊ុយ​ក្រែ​ន ព្រោះ​..

234

អា​មេ​រិ​ក​បដិសេធ​សំណើ​ប៉ូ​ឡូញ​​ដែល​ចង់​បញ្ជូន​យន្តហោះ​ចម្បាំង​​ឱ្យ​អ៊ុយ​ក្រែ​ន ព្រោះ​..

VDO អា​មេ​រិ​ក​បដិសេធ​សំណើ​ប៉ូ​ឡូញ​​ដែល​ចង់​បញ្ជូន​យន្តហោះ​ចម្បាំង​​ឱ្យ​អ៊ុយ​ក្រែ​ន ព្រោះ​..