តារាប្រុស Beam Sarunyu ទម្លាយថា Gatick​ បានបោះចោលភស្តុតាងមួយទៅក្នុងទឹក

890

តារាប្រុស Beam Sarunyu ទ.ម្លា.យថា Gatick​ បានបោះចោលភស្តុតាងមួយទៅក្នុងទឹក

VDO តារាប្រុស Beam Sarunyu ទ.ម្លា.យថា Gatick​ បានបោះចោលភស្តុតាងមួយទៅក្នុងទឹក