ក្តៅៗរុស្សីប្តូរយុត្តិសាស្រ្តថ្មី ដោយបញ្ជូនទាហ៊ានស៊ីឈ្នួល១ពាន់នាក់ ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន នេះបើតាម..

536

ក្តៅៗរុស្សីប្តូរយុត្តិសាស្រ្តថ្មី ដោយបញ្ជូនទាហ៊ានស៊ីឈ្នួល១ពាន់នាក់ ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន នេះបើតាម..

VDO ក្តៅៗរុស្សីប្តូរយុត្តិសាស្រ្តថ្មី ដោយបញ្ជូនទាហ៊ានស៊ីឈ្នួល១ពាន់នាក់ ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន នេះបើតាម..