ម្យ៉ាងដែរ! ក្រោយឃើញមានគេច្នៃទង់ជាតិកម្ពុជាធ្វើជាសំលៀកបំពាក់ ស្រាប់តែព្រះសង្ឃមួយអង្គបានចេញមកប្រតិកម្មនឹងការធ្វើបែបនេះយ៉ាងខ្លាំងៗថា

9417

ម្យ៉ាងដែរ! ក្រោយឃើញមានគេច្នៃទង់ជាតិកម្ពុជាធ្វើជាសំលៀកបំពាក់ ស្រាប់តែព្រះសង្ឃមួយអង្គបានចេញមកប្រតិកម្មនឹងការធ្វើបែបនេះយ៉ាងខ្លាំងៗថា

VDO ម្យ៉ាងដែរ! ក្រោយឃើញមានគេច្នៃទង់ជាតិកម្ពុជាធ្វើជាសំលៀកបំពាក់ ស្រាប់តែព្រះសង្ឃមួយអង្គបានចេញមកប្រតិកម្មនឹងការធ្វើបែបនេះយ៉ាងខ្លាំងៗថា