សម្តេច​ ហ៊ុនសែន ប្រកាសបន្ទាន់ ​អត់​មាន​បិទ​ផ្សារ ឬ​បិទ​ក្រុងទេ ​កុំឱ្យមានការជ្រួលច្របល់ទិញឥវ៉ាន់

7729

សម្តេច​ ហ៊ុនសែន ប្រកាសបន្ទាន់ ​អត់​មាន​បិទ​ផ្សារ ឬ​បិទ​ក្រុង​ក្រុង​កុំឱ្យមានការជ្រួលច្របល់ទិញឥវ៉ាន់

VDO សម្តេច​ ហ៊ុនសែន ប្រកាសបន្ទាន់ ​អត់​មាន​បិទ​ផ្សារ ឬ​បិទ​ក្រុង​ក្រុង​កុំឱ្យមានការជ្រួលច្របល់ទិញឥវ៉ាន់