លោក ឌួង​ ឆាយ​ ប្រកាសឡាយតបទៅ ដេត ម៉ាលីណា ស្រាប់តែលោក ផែង​ វណ្ណៈ ជូនពានមួយហើយដាក់ឲ្យចំៗ

8045

លោក ឌួង​ ឆាយ​ ប្រកាសឡាយតបទៅ ដេត ម៉ាលីណា ស្រាប់តែលោក ផែង​ វណ្ណៈ ជូនពានមួយហើយដាក់ឲ្យចំៗ

VDO លោក ឌួង​ ឆាយ​ ប្រកាសឡាយតបទៅ ដេត ម៉ាលីណា ស្រាប់តែលោក ផែង​ វណ្ណៈ ជូនពានមួយហើយដាក់ឲ្យចំៗ