ខាត់សុឃីម និង លីគ័ង្គ ប្រកាសបែបនេះ ក្រោយ ខេមរៈ សិរីមន្ត ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ផ្តល់ងារ ឧកញ៉ា

787

ខាត់សុឃីម និង លីគ័ង្គ ប្រកាសបែបនេះ ក្រោយ ខេមរៈ សិរីមន្ត ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ផ្តល់ងារ ឧកញ៉ា

VDO ខាត់សុឃីម និង លីគ័ង្គ ប្រកាសបែបនេះ ក្រោយ ខេមរៈ សិរីមន្ត ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ផ្តល់ងារ ឧកញ៉ា