ទឹកចិត្តឪពុក! អ៊ំប្រុសម្នាក់កាន់លុយដើរទិញ​កុំព្យូទ័រតម្លៃល្មមមួយឲ្យកូនរៀននៅស្រុក

3131

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ នឹងស៊ែរចែករំលែកបន្តគ្នាព្រោងព្រាត ជុំវិញករណីទឹកចិត្តឪពុកដ៏មានតម្លៃធំធេង ដែលបុរសវ័យចំណាស់មួយរូប ក្នុងនាមជាឪពុកបានឡើងមកក្រុងភ្នំពេញ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រមែប្រមូលលុយដែលខ្លួនមានបន្តិចបន្តួច យកមកទិញកុំព្យូទ័រ ដោយប្រាប់អ្នកលក់ឱ្យជួយរក ឱ្យត្រូវទៅនឹងតម្លៃបន្តិចបន្តួចដែលខ្លួនមាន ដើម្បីគ្រាន់បានកុំព្យូទ័រ យកទៅឱ្យកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ រៀនសូត្រនៅឯស្រុក។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមម្ចាស់ហាងកុំព្យូទ័រ ដែលមានផេកឈ្មោះ BCS Computer បានបញ្ជាក់ពីសម្ដីរបស់អ៊ំប្រុសពេលទៅទិញថា ៖ «ក្មួយ អ៊ំអត់ដឹងទិញ អាម៉ូដណាទេ! តែអ៊ំបានប្រមូលលុយមកបានប៉ុណ្ណឹង ក្មួយជួយរកអាមួយណាដែលត្រូវនឹងតម្លៃលុយដែលអ៊ំមាន តែសុំឱ្យអាល្អមក អ៊ំទិញឱ្យកូនអ៊ំ រៀននៅស្រុក»។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​