អត់របៀបមែន! ជនបរទេសម្នាក់រិះគន់ចំៗដល់អ្នកចតយានយន្តអត់សណ្តាប់ធ្នាប់ ដែលចតលើគំនូសផ្លូវជិះកង់នៅសៀមរាប

1016

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្មីៗនេះ មហាជនមានភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង ក្រោយឃើញរូបភាពមានឡានមួយចំនួន បានចូលចតនៅលើគំនូសផ្លូវជិះកង់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប យ៉ាងអនាធិបតេយ្យ ខណៈគំនូសផ្លូវខាងលើទើបតែបានបង្កើតឡើងថ្មីៗ ភ្ជាប់ជាមួយគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវ ៣៨ ខ្សែ និង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ដើម្បីបម្រើឱ្យអ្នកស្រឡាញ់កីឡាជិះកង់ ដែលជាកីឡាពេញនិយមក្នុងខេត្តសៀមរាប។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈគណនីជនបរទេសមួយដែលមានឈ្មោះ Andrew Kobeszko បានបង្ហោះនូវរូបភាពយានយន្តចតនៅលើគំនូសផ្លូវសម្រាប់ជិះកង់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ព្រមទាំងបានរៀបរាប់ថា ខ្លួនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកជិះកង់ជាច្រើន មិនប្រើផ្លូវពណ៌បៃតងទេ ហើយជ្រើសរើសផ្លូវកៅស៊ូរលោងជំនួសវិញ ដោយសារតែមានរថយន្តចតនៅលើផ្លូវសម្រាប់កង់ ដែលជាឧបសគ្គក្នុងការប្រើប្រាស់ ខណៈជួនកាល ស្ទះផ្លូវឆ្លងកាត់ទាំងស្រុងតែម្ដង។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះ ជាសារទាំងស្រុងរបស់ជនបរទេសខាងលើ ៖ « Bicycles are very popular in Siem Reap. Many local residents as well as Barangs drive them every day. Several bicycle routes were created during the modernization of the streets. I had the opportunity to use them several times, but my impressions are not positive. The route along the river has many
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​