លោកជំទាវឱ វណ្ណឌីន៖ អ្នកដើរលេងភ្ជុំបិណ្ឌ ប្រសិនបើមានអាការទាំងនេះឆាប់រកពេទ្យភ្លាមៗ ហាមទុកយូរ

1875

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន បានមានប្រសាសន៍ អ្វីដែលសំខាន់នៅពេលបងប្អូនមកពីដើរវិញ ប្រសិនបើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថា មិនសូវស្រួលខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅរោ.គ.សញ្ញាដែល អាចជារោ.គ.សញ្ញាឆ្ល.ង.កូ.វី.ដ-១៩ ដូច្នេះសូមបង ប្អូនដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ពីព្រោះយើងចៀសវាងពីការឆ្ល.ង.វី.រុ.ស.កូ.វី.ដ-១៩ ទៅកាន់អ្នកដទៃ ជាពិសេសក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនតែម្តង។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកមកពីដើរលេងវិញ អ្នកមានរោ.គ.សញ្ញាដូចជា ក្អក ថប់ដង្ហើម ពិបាក ដកដង្ហើម ក្ដៅខ្លួន ញាក់ ឈឺចាក់ដុំចេញដងខ្លួន ក្អួត រាគ បាត់បង់ក្លិន និងរសជាតិជាដើម។ ដូច្នេះការរៀបរាប់ខាងលើនេះសុទ្ធតែជារោ.គ.សញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកអាចឆ្ល.ង.កូ.វី.ដ អ៊ីចឹងបើមានរោ.គ.សញ្ញាទាំងនេះ សូមប្រញាប់ទាក់ទងទៅអាជ្ញាធរភ្លាម ដើម្បីធ្វើការតេស្ត និងព្យាបាល។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​