ជួយស៊ែរចែកគ្នាដឹង!! គ្រូពេទ្យម្នាក់ទម្លាយថា បា​ញ់​អាល់កុលលើខ្លួនមនុស្សមិនត្រូវឡើយ នាំឱ្យមានផលប៉ះពាល់បែបនេះ…

1158

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ នៅតាមទីតាំងមួយចំនួន គេសង្កេតឃើញមានរៀបចំទូបាញ់អាល់កុល សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចូលទៅកាន់ទីតាំងទាំងនោះ ក្នុងគោលបំណងសម្លា. ប់មេរោ គ ដើម្បីកាត់ផ្ដា ច់ការរាត ត្បា តមេរោ គ ចម្លងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងនេះ វេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបឈ្មោះ ហ៊ាង រតនា ​ដែលមានគណនីឈ្មោះ Heang Rottana បានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ជុំវិញបញ្ហានេះ ឱ្យបានដឹងថា «អាល់កុល ប្រើសម្រាប់សម្លា ប់មេរោ គ គេប្រើសម្រាប់តែលាងដៃទេ គេមិនមែនបា ញ់លើខ្លួនមនុស្សទេ អាហ្នឹងមិនមែនសម្លា ប់មេរោ គទេ វាសម្លា ប់មនុស្សទៅវិញទេ ហើយវាខាតលុយផង ព្រោះអាល់កុលថ្លៃ ហើយវារឹតតែ ប៉ះ ពា ល់ ។ បើអាល់កុលនោះ មានជាតិមេតា ណុល វាកាន់តែមានផលប៉ះ ពា ល់ បើអាល់កុលនោះចូលភ្នែក ច្រមុះ មាត់ញឹកញាប់» ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ នេះជាប ញ្ហាមួយដែលប្រជាជនយើងមួយចំនួន ពុំបានចា ប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងនេះ ព្រោះថាការ ដែលប្រើប្រាស់អាល់កុលសម្លា ប់មេរោ គ ខុសទីតាំង ខុសគោលដៅ អាចប ង្ករឱ្យមានហា និ ភ័ .យ និង ប. ញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ចំពោះអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ទៅវិញ ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​