ដំណឹងល្អ ! អ្នកស្រាវជ្រាវថៃ អះអាងថា មើមខ្ជាយពិតជាអាចប្រឆាំងកូវីដបាន ១០០ ភាគរយ

1413

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមស្រាវជ្រាវ​ដែលបានសហការគ្នា រវាងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សាកលវិទ្យាល័យ Mahidol មហាវិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ Ramathibodi សាកលវិទ្យាល័យ Mahidol និង​មជ្ឈមណ្ឌល ឧត្ដមភាព​វិទ្យាសាស្ត្រ​ជីវិត (អង្គការ​សាធារណៈ) (TCELS) បាន​រក​ឃើញ​ថា ​មាន​សារធាតុ​ពីរ​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ប្រឆាំង​នឹង​កូវីដ​បាន​ខ្ពស់​បំផុត​។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វេជ្ជបណ្ឌិត Supareek Bowrapinyo ក្រុម​ស្រាវជ្រាវខាងលើបាន​​រកឃើញថា សារធាតុដែល​ចម្រាញ់ចេញពី​មើម​ខ្ជាយ ​ពិតជា​អាច​ទប់ស្កាត់​ការ​លូតលាស់​របស់វីរុសកូវីដ​ បាន​រហូតដល់ ១០០ ភាគរយ​ ដោយសារ​វា​មាន​សារធាតុ​សំខាន់​ទាំងពីរ​ ​ក្នុង​មើមនោះគឺ Pandulatin A និង Pinostrobin។សារធាតុទាំងពីរនេះ​ វាអាចធ្វើសកម្មភាពដោយរារាំងការលូតលាស់របស់វីរុស ​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​ជំងឺ​កូវីដ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេស​សារធាតុ​ទាំងពីរ​នេះ​អាច​កាត់​បន្ថយ​ចំនួន​កោសិកា​ដែល​ឆ្លង​ពី ១០០% មក ០%។ វាក៏អាចទប់ស្កាត់​កោសិកាក្នុង​ការផលិតវីរុស​បានរហូតដល់ ១០០ ភាគរយ​ផង​ដែរ។បើទោះបីជាគេប្រសិទ្ធនាមថាមើមខ្ជាយជួយ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង​កូវីដក្ដី​ តែយ៉ាងណា​ យើង​ក៏​ត្រូវ​ទទួលទាន​ក្នុង​កម្រិតសមល្មម។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការទទួលទាន​សម​ល្មម​ នឹង​ជួយ​គ្រប់គ្រង​បរិមាណ​សារធាតុ​សំខាន់ៗ​ដែល​នឹង​មានប្រសិទ្ធភាព។ បរិមាណ​នៃ​ការញ៉ាំអាច​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​ទៅ​តាមនោះ​ ហើយ​មិន​ត្រូវ​ញ៉ាំ​ច្រើន​ពេកទេ។មើម​ខ្ជាយ​ត្រូវ​បានក្រុមអ្នកសិក្សានៅប្រទេសថៃស្រាវជ្រាវថា ​អាច​ប្រឆាំង​កូវីដ​បាន ១០០ ភាគរយក៏ពិតមែន។ ប៉ុន្តែ​​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ​ពុំ​ទាន់​មាន​ថ្នាំ​ឬ​ថ្នាំ​បំប៉នណាមួយត្រូវបាន​គេអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ការពារកូវីដបានទេ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​