តើកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាមានឥទ្ធិពលលើការរាតត្បាតនៃកូវីដ-១៩ ក្នុងអំណាចរឹបអូសរបស់ខ្លួនដូចម្តេច?

47

ទីក្រុងឡុងដុងៈ អ្នកដឹកនាំដ៏មានប្រជាប្រីយ៍ អូងសានស៊ូជីដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងតាំងពីប្រទេសត្រូវបានកងទ័ពដណ្តើមអំណាចនាថ្ងៃទី០១ កុម្ភ: ២០២១ ដោយចោទប្រកាន់ជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មថ្មី គឹរំលោភច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ជាតិ នៃប្រទេស។ មានសក្ខីភាពប្រសិនបើគេត្រូវការ នូវអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពមានបំណងបង្ក្រាបវិបត្តិ កូវីដ ឲ្យចប់ដោយខ្លួនឯង។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គន្លឹះនៃភាពត្រឹមត្រូវសំរាប់រដ្ឋប្រហារធ្វើដោយកងទ័ពគឺការទាមទារថាការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកា មិនយុត្តិធម៌ និង ត្រឹមត្រូវ។ ការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តិទៅ ក្នុងពេលដែលមេរោគ កូវិដ១៩ កំពុងកើតឡើងក្នុងទូទាំងប្រទេស។
ប៉ុន្តែក្នុងវិបត្តិសុខភាពនេះ កំពូលកងទ័ព លោក មិន អូងឡាំង (Min Aung Hlaing) បែរជាមើលឃើញទៅជា ឱកាសនយោបាយវិញ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែវីរុសនៅតែរាត្បាត ហើយការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមក វាច្បាស់ណាស់ថា គណបក្សបង្រួបបង្រួមដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រី អូងសាងស៊ូជី (Aun San kyi) នៅតែអាចឈ្នះម្តងទៀត។ ប៉ុន្តែ កូវីដ ១៩ កើតឡើងជាន់នឹងការចាប់ផ្តើមក្នុងពេលយុទ្ធនាការផ្លូវការ ដែលនាំឲ្យមានភាពតឹងតែងលើយុទ្ធនាការ ហើយអ្វីដែលចេញមកផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំពុងកាន់អំណាច ៕


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​