ព្រះមហាក្សត្រយានីអង់គ្លេសនិងព្រះអង្គម្ចាស់បានទទួលការថ្វាយវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ

38

(អន្តរជាតិ)  សម្តេចព្រះមហាក្សត្រយានីអាលីហ្សាប៊ែតទី២ព្រះជន្ម៩៤ព្រះវស្សានិងព្រះស្វាមី ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីព ព្រះជន្ម99 ទ្រង់ទាំងពីរបានទទួលការថ្វាយចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឹកូវីដហើយ កាលពីម្សឹលមិញ ដោយក្រុម វេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់នៃព្រះអង្គ។
រាជវាំងមិនបានបញ្ជាក់អោយថាតើព្រះអង្គទទួលការថ្វាយវ៉ាក់សាំងរបស់អង់គ្លេសOxford ឬវ៉ាក់សាំងPfizer vaccine ឡើយដើម្បីចៀសវាងការជួយដល់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។