កោះសាម័រ ប្រទេសចុងក្រោយទើបឆ្លងកូវីដ

39

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថា រដ្ឋាភិបាលកោះសាម័រ Samoaជាប្រទេសចុងក្រោយ ស្ថិតក្នុងប្រជុំកោះខាងត្បូងនៃសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិច បានអះអាងថាទើបរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឹកូវីដដំបូងគេ ចាប៊តាំងពីគេឆ្លងមក ហើយអ្នកឆ្លងនោះគឺទើបមកពីក្រៅប្រទេស។
កោះសាម័រមានផ្ទៃដី2,842 km²មានប្រជាជន196,000នាក់។

ក្នុងរូបគឺលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីសាម័រនិងរូបទីពីរគឺតំបន់ទេសចរ