មនុស្សចិត្តបុណ្យ!ហូបអស់តែ៣៥ដុល្លារ អោយធីប២០២០ដុល្លារ!

57

លោកDonnie Wahlbergតារាភាពយន្តនិងជាអ្នកចំរៀងអាមេរិចអាយុ៥១ឆ្នាំត្រូវបានគេផ្សាយថាជាតួកុនចិត្តបុណ្យម្នាក់ ដោយលោកបានអោយធីបដល់បុគ្គលឹកនៃភោជនីយដ្ឋានMarshland Restaurants and Bakery(អាមេរិច)ចំនួន២០២០ដុល្លារក្នុងខណៈគាត់ពិសាអាហារអស់តែ៣៥ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។
នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេ។គាត់ធ្លាប់អោយធីបដល់បុគ្គលឹកហាងWaffle House(ណត ការ៉ូលីនណា)ចំនួន២០០០ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៧និងកាលពីឆ្នាំទៅគាត់អោយនៅហាងIHOP(រដ្ឋអ៊ីលីណយ)។