នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសបារ៉ែន សោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្ម84ព្រះវស្សា

71

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយព្រាតថាព្រះអង្គម្ចាស់ខាលីហ្វា ប៊ីន សាម៉ាន់ អាល់ ខាលីហ្វានាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសបារ៉ែន បានសោយទីវង្គតយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នីមន្ទីពេទ្យមួយក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិច នាថ្ងៃពុធនេះ ក្នុងព្រះជន្ម84.។
ព្រះអង្គត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានាយករដ្ឋមន្រ្តីដែលកាន់អំណាចបានយូរជាងគេលើពិភពលោក ដោយបានចូលកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ១៩៧០មក។