ប្លែក ៗ :កីឡាលីប្រពន្ធ

54

«កីឡាលីប្រពន្ធ» នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ ។ អ្នកចូលប្រកួតត្រូវលីប្រពន្ធឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនានាក្នុងចំងាយ ២៥៣ ម៉ែត្រ ។ លក្ខណៈសំខាន់ : ដើម្បីបង្ការកុំអោយលោកប្តីដាច់ខ្យល់ងាប់ ប្រពន្ធមិនត្រូវមានទំងន់លើសពី ៤៩ គីឡូទេ ។ អ្នកមានប្រពន្ធទំងន់លើសពីនេះ ហាមចូលប្រកួត ឬ រកប្រពន្ធថ្មីក្នុងទំងន់នេះទៅ តែអាចប្រឈមនឹងគ្រោះដំរីជាន់ ឬ ខ្លាទះ !