ស្វែងយល់ពីត្រីHairy Frogfish

85

ត្រី Hairy Frogfish រស់នៅក្នុងសមុទ្ទឥណ្ឌា ប៉ាសុីហ្វិក និង​ អាត្លង់ទិក ។ វាមានប្រវែងខ្លួនប្រហែល ២ តឹក ហើយប្រមោយលើក្បាលរបស់វាធ្វើលំនាំដូចសត្វតូចៗដើម្បីទាក់ទាញមច្ឆជាតិនានាមកជិតដើម្បីត្របាក់សុី ។ ត្រីនេះអាចដូរពណ៌ទៅតាមទីកន្លែងដែលវារស់នៅ .