៥៨ឆ្នាំហើយ យន្តហោះប៊ូអ់ីងមិនដែលអត់នរណាកំុម្មង់ ទិញបែបនេះទេ!

123

(អន្តរជាតិ)៖ ក្រុមហ៊ុនប៊ូអ៊ីង អ្នកផលិតយន្តហោះធំបំផុតរបស់អាមេរិចបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថា«នេះជាលើកដំបូងហើយ ក្នុងរយះពេល៥៨ឆ្នាំមកនេះ ដែលក្រុមហ៊ុនមិនទទួលបានការកំម្មង់ទិញយន្តហោះសូម្បីតែមួយគ្រឿងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០២០នេះ។ប៉ុន្តែមានដែរកាលពីឆ្នាំទៅចេះមានម៉ូយកំម្មង់យន្តហោះប៊ូអ៊ីងបាន៤៥គ្រឿងដែរ៕