ការវិវត្តន៍របស់ពិភពលោក៖ Daimler ប្រកាសកាត់បុគ្គលឹកចេញ០១ម៉ឹននាក់

662

(អន្តរជាតិ)៖ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថាDaimlerក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ធំរបស់ប្រទេសអាឡឹម៉ង់និងជាក្រុមហ៊ុនមេផលិតរថ​យន្​តម៊ែរសឹ​ដេស បានប្រកាសថានឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលឹកចំនួន១០.០០០នាក់ក្នុងរយះពេល៣ឆ្នាំខាងមុខនេះដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយប្រចាំឆ្នាំក្នុងខណៈដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងរៀបចំផ្លាស់ប្តូរទៅរកការផលិតរថយន្តប្រើអគ្គីសនីវិញ។

មុននេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាឡឹម៉ង់ម៉ាកអូឌីក៏បានប្រកាសពី​គម្រោងកាត់បុគ្គលឹជាង៩០០០នាក់ដែរក្នុងហេតុផលដូចគ្នា៕