អាថ៌កំបាំងដើម្បីសុខភាព៖ ទះដៃមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពបេះដូង

29627

(សុខភាព) ៖ ទះដៃមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពបេះដូងនិងដំណើរឈាមក្នុងខ្លួន។នេះជាការស្រាវជ្រាវមួយ ដែលគេបោះពុម្ពផ្សាយ។

តើក្នុង១ថ្ងៃៗឬក្នុង១សប្តាហ៍ឬ១ខែ អ្នកបានទះដៃប៉ុន្មានដង?ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែគិតនិងសាកល្បង។ វាជាលំហាត់ប្រាណមដ៏ល្អ។

ពិសេសកូនៗ យើងគួរបង្ហាត់អោយវារៀនទះដៃ វាជួយដល់ខួរក្បាលក្មេងក្នុងការសរសេរ អានពាក្យមិនខុសជាដើម៕