ដេកថ្ងៃកាត់បន្ថយបាននូវគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលពីជំងឹបេះដូងនិង ​ជំងឹដាច់សសៃរឈាម

21101

(សុខភាព)៖ BBCផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃប្រទេសស្វីសបានរកឃើញ ភស្តុតាងថ្មីបញ្ជាក់ថា​ ការទទួលដំណេកថ្ងៃមួយភ្លែតៗក្នុងមួយ​សប្តាហ៍​ពីរទៅ៣ដង ជួយកាត់បន្ថយបាននូវគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលពីជំងឹបេះដូងនិងជំងឹដាច់ សសៃរឈាម ក្នុងខួរក្បាលបានរហូតដល់៥០ភាគរយ៕