សិល្បៈនៃការរួមរក្ស័ដោយមាត់

22211

(សុខភាព)៖ ការពិតទៅ រឿងរ៉ាវនៃការប្រើប្រាស់អវៈយវៈដែលគេហៅថា មាត់ដែលមានការប្រើបបូរមាត់ អណ្តាត រួមទាំងធ្មេញផងទៅលើអវៈយវៈភេទរបស់បុ្រស-ស្ត្រីនោះ ជាវិធីប៉ះពាល់ម្យ៉ាង ដែលអ្នកខ្លះអាចមិនដែលបានធ្វើ អ្នកខ្លះក៏ខ្ពើមរអើម ហើយក៏មានអ្នកខ្លះចង់ធ្វើនិងចង់ឲ្យគេធ្វើ…

សិល្បៈនៃការរួមស្នេហ៍ដោយប្រើមាត់ឬដែលគេហៅថា ឪរ៉ាល់សិច(Oral Sex)នោះជារឿងដែលគួរយល់ដឹង ហើយក៏កុំគិតថាវាជារឿងអាសអាភាស? អ្នកគួរតែយល់ដឹងថាតើរឿងនោះគេប្រព្រឹត្តយ៉ាងណា? ឬ ក៏រៀនស្គាល់ដើម្បីទុកយកទៅប្រតិបត្តិក៏ពុំមែនជារឿងខុសប្រក្រតីដែរ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកគឹតចង់រួមរក្ស័ដោយមាត់ឬត្រៀមវាសម្រាប់ទទួលការរួមរ័ក្សដោយមាត់ពីគូស្នេហ៍ហើយនោះ ការត្រៀមខ្លួន ដោយ ការរៀនស្គាល់ពីចំណុចពិតប្រាកដ នៃឪរ៉ាល់សិចជាការចាប់ផ្តើមដ៏ល្អបំផុត។

អ្នកណាក៏ដឹងដែរថា ការចាប់ផ្តើមដ៏ល្អរមែងបានផលសម្រេចជាងពាក់កណ្តាលទៅហើយ។ ការចាប់ផ្តើម រឿងរ៉ាវនៃការរួមរ័ក្សដោយប្រើមាត់នោះ ត្រូវចាប់ផ្តើមពីការយល់អំពីការយល់ខុសក្នុងរឿងនៃការប៉ះពាល់រវាងមាត់ជាមួយអវៈយវៈភេទរបស់អ្នកទាំងសងខាងជាមុនសិន ដើម្បីប្រមូលយករាល់ការយល់ដឹងពិ តប្រាកដមកកែឆ្នៃការយល់ខុសទាំងនោះឲ្យយល់ច្បាស់តាមការពិតវិញ៕