ទីក្រុងវីយ៉ែន(អូទ្រីស) ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ជាក្រុងល្អរស់នៅជាងគេលើលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

6713

(អន្តរជាតិ)៖ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានAFPបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី៤កញ្ញានេះថាក្រុម អ្នកវិភាគ សេដ្ឋកិច្ច នៃអង្គភាព Economist Intelligence Unitបានចេញ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំបញ្ជាក់ថាទីក្រុងវីយ៉ែនរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអូទ្រីសបានដណ្តើមឈ្នះ ទីក្រុង ម៉ែលប៊ន(អូស្រ្តាលី) ជាប់ ឈ្មោះជាទីក្រុងល្អរស់ នៅ ជាងគេ លើលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ បន្ទាប់ ពីក្រុងម៉េលប៊នគ្រប់ គ្រងតំណែងលេខ១នេះបាន៧ឆ្នាំជាប់គ្នា។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ The Economistតែងបានធ្វើអង្កេត ដោយជ្រើសយក ទីក្រុងចំនួន១៤០ក្រុងលើលោក មកវាយ តម្លៃ ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន ជាច្រើនដូចជាស្តង់ដារនៃការរស់នៅ សន្តិសុខនិងឧក្រិដ្ឋកម្ម សាធារណៈការដឹកជញ្ជូន ការសិក្សា ការធានាសុខភាពនិងស្ថេរភាព នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច។ចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់គឺ

The world’s most livable cities 2019
1. Vienna, Austria

2. Melbourne, Australia

3. Sydney, Australia

4. Osaka, Japan

5. Calgary, Canada

6. Vancouver, Canada

7. Toronto, Canada

8. Tokyo, Japan

9. Copenhagen, Denmark

10. Adelaide, Australi

Loading...