ក្រុមហ៊ុនផលិតឈីបលក់អោយចិនឡប់ប៊ីស្ងាត់ៗអោយអាមេរិចឈប់ដាក់ទណ្ឌកម្មHuaweiទៅ

824

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយពីអាមេរិចអោយដឹងថា ក្រុមហ៊ុនអាមេរិច​កាំងដែលផលិតឈីបលក់អោយក្រុមហ៊ុនHuawei ចិន ដែលរួមមានក្រុមហ៊ុនQualcomm និងIntelកំពុងឡប់ប៊ីស្ងាត់ៗ​ដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិចថាអោយ ឈប់ដាក់ការគៀបសង្កត់ក្នុងការលក់ឈីបអោយទៅក្រុមហ៊ុនHuawei ទៅព្រោះក្រុមហ៊ុនកំពុងខាតចោរម៉្រាយហើយ ចំណែកក្រុមហ៊ុនHuaweiថា គេកំពុងចៀសវាងការធ្វើឡប់ប៊ីនោះ៕

Loading...