ក្រុមហ៊ុនផលិតឈីបលក់អោយចិនឡប់ប៊ី ស្ងាត់ៗអោយអាមេរិចឈប់ដាក់ទណ្ឌកម្មHuaweiទៅ

128

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយពីអាមេរិចអោយដឹងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិច កាំងដែលផលិតឈីបលក់អោយក្រុមហ៊ុនHuaweiចិន ដែលរួមមានក្រុមហ៊ុន Qualcomm និងIntelកំពុងឡប់ប៊ីស្ងាត់ៗដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិចថាអោយ ឈប់ដាក់ការគៀបសង្កត់ក្នុងការលក់ឈីបអោយទៅក្រុមហ៊ុនHuaweiទៅព្រោះក្រុមហ៊ុនកំពុងខាតចោរម៉្រាយហើយ ចំណែកក្រុមហ៊ុនHuaweiថាគេកំពុងចៀសវាងការធ្វើឡប់ប៊ីនោះ៕

Loading...

Loading...