សង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្មចិន- អាមេរិច «ម៉ាំងទៅ ម៉ាំងមក»

202

អន្តរជាតិ៖ អាមេរិចបានប្រកាសតម្លើងពន្ធលើទំនិញនាំពីចិនដល់២៥ភាគរយ។ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះចិនបានប្រកាសតម្លើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីអាមេរិចចំនួន៥៤១០មុខមានតម្លៃ៦០ពាន់លានដុល្លារទំនិញពីអាមេរិចដែលចិនត្លើងពន្ធពី៥ទៅ២៥ភាគរយ នោះរួមមានគ្រឿងសំអាង ឧបករណ៍កីឡា ឧបករណ៍តន្រ្តី ស្រា ស្រោមអនាម័យ ពេជ្រ ឈើ និងប្រដាប់ក្មេងលេង។

ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិចិនបានប្រកាសហើយថា«ចិនត្រៀមធ្វើ សង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្មដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែទ្វារចចារនៅបើកចំហរជានិច្ច»៕