មនុស្សស្រីប្រសូត្រកូនម្តង១៨នាក់

487

បរទេស៖ ជឿទេថានៅលើលោកយើងនេះ មានមនុស្សស្រីម្នាក់ប្រសូត្រកូនម្តង១៨នាក់ ហើយនាងចង់កើតកូនទាំងនោះដោយមិនបាច់វះកាត់។

ប្រហែលមានតែមួយទេក្នុងលោកយើងនេះ?