ទិវាអនាម័យពិភពលោកនៃរដូវប្រចាំខែរបស់ស្រ្តី

344

ថ្ងៃ២៨ឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាថ្ងៃប្រារព្ធខួប(World Menstrual Hygiene Day) សូមប្រែថា«ទិវាអនាម័យពិភពលោកនៃរដូវប្រចាំខែរបស់ស្រ្តី»របស់ពិភពលោក។ គេប្រារព្ធឡើងដើម្បីជាយុទ្ធនាការផ្តល់ភាពសំខាន់លើសុខភាពអនាម័យរ បស់ស្រ្តីពេលមានរដូវប្រចាំខែ។

មនុស្សស្រីបានចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់លើការទិញសំឡីអនាម័យរួមទាំងការថែទាំវាពេលមានរដូវ។

ក្នុងរូបនេះ គឺជាបង្ហួយត្រងរដូវប្រចាំខែ ដែលពិភពលោកកំពុង ចាប់អារម្មណ៍និងពេញនិយម៕